Hotărâri ale Consiliului


HOTĂRÂREA NR. 25/31.03.2023 PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT : DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE.

HOTĂRÂREA NR.24/16.03.2023 privind aprobarea aderarii comunei DANEŢI, judetul DOLJ la“GRUP LOCAL PESCARESC”.

HOTĂRÂREA NR.23/16.03.2023 privind solicitarea prelungirii pana la data de 11.12.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 567/02.10.2018.

HOTĂRÂREA NR.22/16.03.2023 privind modificarea Listei Obiectivelor de Investitii si Programului Anual de Achizitii Publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 21/2023,privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 20/16.03.2023, privind aprobarea aderarii comunei DANEŢI, judetul DOLJ la“ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA NISIPURILE DE AUR” pentru perioada de programare 2023-2027

HOTĂRÂREA NR. 19/06.03.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Daneți a terenului in suprafata de 2700 mp situat in extravilanul comunei Daneți, înscris în Cartea Funciară nr. 32428 Daneți.

HOTĂRÂREA NR.18/06.03.2023 privind clasificarea drumului DE 398 inscris in cartea funciara nr.35456, identificat prin numar cadastral 35456 ca drum vicinal care face parte din inventarul bunurilor publice de interes local pe raza teritoriului administrativ al comunei Daneti , judetul Dolj

HOTĂRÂREA NR.16/28.02.2023 privind majorarea capitalului social al “SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE DANETI ” S.R.L cu asociat unic comuna COMUNA DANETI, prin Consiliul local DANETI.

HOTĂRÂREA NR.15/28.02.202 privind privind aprobarea documentatia de atribuire privind PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE “INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ”

HOTĂRÂREA NR.14/28.02.2023 privind aprobarea asocierii si susţinerii financiare a ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV AVANTUL DANETI în anul 2023.

HOTĂRÂREA NR.13/28.02.2023 aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE pentru anul 2023, revizia 1, in urma aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti.

HOTĂRÂREA NR.12/28.02.2023 privind transformarea functiei publice de executie vacante de Inspector clasa I grad profesional superior, in Inspector clasa I grad profesional debutant la compartiment agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei DANETI , județul DOLJ

HOTĂRÂREA NR. 11/31.01.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „infiintare retea de canalizare in comuna daneti, judetul dolj”, aprobat pentru finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HOTARÂREA NR. 10 / 31.01.2023 PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A CAIETULUI DE SARCINI, A FISEI DE DATE SI MODELULUI DE CONTRACT pentru INCHIRIEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1000 MP APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 31473 SI INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA A COMUNEI DANETI NR. 31473, SITUAT IN COMUNA DANETI, SAT DANETI, STR. PRINCIPALA, NR. 12 (FOSTA T50/1, P 2770/1), JUD. DOLJ, IN VEDEREA REALIZARII UNEI STATII PECO.

HOTĂRÂREA NR. 9/31.01.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre ministerul muncii si solidaritatii sociale (mmss) si unitatea administrativ teritoriala daneti , judetul dolj avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionaie a mmss cu uat daneti in cadrul proiectului „ hub de servicii mmss — sii mmss„ , cod mysmis 130963.

HOTĂRÂREA NR. 8/26.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2022.

HOTĂRÂREA NR.7/26.01.2023 privind aprobarea Listei Obiectivelor de Investitii si Programului Anual de Achizitii publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR.6/26.01.2023 privind aprobare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 5/26.01.2023 privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările ulterioare , pe anul 2023

Pagina 5 din 15« Prima...34567...10...Ultima »

Sus