Hotărâri ale Consiliului


HOTĂRÂREA NR.15/28.02.202 privind privind aprobarea documentatia de atribuire privind PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE “INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ”

HOTĂRÂREA NR.14/28.02.2023 privind aprobarea asocierii si susţinerii financiare a ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV AVANTUL DANETI în anul 2023.

HOTĂRÂREA NR.13/28.02.2023 aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE pentru anul 2023, revizia 1, in urma aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti.

HOTĂRÂREA NR.12/28.02.2023 privind transformarea functiei publice de executie vacante de Inspector clasa I grad profesional superior, in Inspector clasa I grad profesional debutant la compartiment agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei DANETI , județul DOLJ

HOTĂRÂREA NR. 11/31.01.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „infiintare retea de canalizare in comuna daneti, judetul dolj”, aprobat pentru finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HOTARÂREA NR. 10 / 31.01.2023 PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A CAIETULUI DE SARCINI, A FISEI DE DATE SI MODELULUI DE CONTRACT pentru INCHIRIEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1000 MP APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 31473 SI INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA A COMUNEI DANETI NR. 31473, SITUAT IN COMUNA DANETI, SAT DANETI, STR. PRINCIPALA, NR. 12 (FOSTA T50/1, P 2770/1), JUD. DOLJ, IN VEDEREA REALIZARII UNEI STATII PECO.

HOTĂRÂREA NR. 9/31.01.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre ministerul muncii si solidaritatii sociale (mmss) si unitatea administrativ teritoriala daneti , judetul dolj avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionaie a mmss cu uat daneti in cadrul proiectului „ hub de servicii mmss — sii mmss„ , cod mysmis 130963.

HOTĂRÂREA NR. 8/26.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2022.

HOTĂRÂREA NR.7/26.01.2023 privind aprobarea Listei Obiectivelor de Investitii si Programului Anual de Achizitii publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR.6/26.01.2023 privind aprobare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 5/26.01.2023 privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările ulterioare , pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR.4/26.01.2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local la 30.12.2022

HOTĂRÂREA NR. 3/26.01.2023 privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind Serviciile Sociale acordate in anul 2023 la nivelul comunei Daneti , judetul Dolj .

HOTĂRÂREA NR. 2/26.01.2023 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova

HOTĂRÂREA NR. 1/05.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului in suma de 391,148.28 lei a sectiunii de dezvoltare, din excedentul anilor precedenti

HCL nr 102-2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică si a Planului Anual al Achizitiilor Publice, pentru anul 2023, ale Comunei Daneti, judetul Dolj

HCL nr 101-2022 in vederea vanzarii prin licitaţie publică a unor terenuri aflate in domeniul privat al COMUNEI DANETI , JUDETUL DOLJ.

HCL nr 100-2022 privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2023-2024 la nivelul comunei DANETI , judeţul DOLJ, ca urmare a primirii avizului conform din partea I.S.J. Dolj.

HCL nr 99-2022 privind majorarea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei DANETI judeţul DOLJ,pe anul 2023.

HCL nr 98-2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.

Pagina 3 din 1212345...10...Ultima »

Sus