PRIMARIA COMUNEI DANETI

Judetul Dolj

PROIECTE INVESTITIONALE

    Investitii in derulare:
  • alimentare cu apa in sistem centralizat a comunei Dameti, sat Daneti
  • canalizare in sistem centralizat a comunei Daneti, sat Daneti
  • modernizare, reutilari la caminul cultural Daneti
  • modernizari, utilitati S.A.M. Daneti local nou si vechi
  • construire gradinita localitatea Brabeti
    Investitii finalizate in 2007:
  • asfaltare drum comunal, centru targ comunal, localitatea Daneti
  • asfaltare DC 38A Daneti - Mirsani 2 km
  • asfaltare DC 38 Locusteni - Brabeti 1.4 km
  • modernizare, utilare scoala Locusteni

Fisiere: