PRIMĂRIA COMUNEI DANEȚI

Județul Dolj

INFORMATII PERSOANE CU HANDICAP

    Bilete transport interurban CFR

      Persoanele încadrate în gradul de handicap accentuat sau grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban CFR, conform art. 24 din Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

      Beneficiază de aceste facilităţi şi următoarele persoane:

      a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;

      b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

      c) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.

      Biletele de călătorie se pot ridica de la sediul DGASPC Dolj - Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, strada Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 38.

      Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 13.00.

      Documente necesare ridicării biletelor de transport interurban CFR pentru anul 2015:

      1. Cuponul de pensie CNPAS al lunii decembrie 2014 sau adeverinţă eliberată de către Casa Judeţeană de Pensii Dolj, care să ateste faptul că aţi beneficiat sau nu de tichete de călătorie reduse 50% pentru anul 2015 – pentru persoanele cu handicap care au şi calitatea de pensionari ai CNPAS;

      2. Adeverinţa de călătorie eliberată de către DGASPC Dolj în baza căreia aţi ridicat bilete de transport interurban CFR în anii anteriori (culoare albastru sau roz);

      3. Actul de identitate al persoanei cu handicap şi al reprezentantului legal în copie şi original;

      4. Adeverinţa de la primăria din localitatea de domiciliu pentru persoanele care au calitatea de asistent personal;

      5. Actul de identitate al asistentului personal în copie şi original.

     

      Cardul European pentru Persoane cu Dizabilitati

      Persoanele cu handicap din județul Dolj pot depune cererile pentru obținerea Cardului european pentru dizabilitate.

      Copiii şi adulţii cu handicap beneficiază de Cardul European pentru dizabilitate, dacă deţin certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate. Documentul este eliberat, la cerere, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj.

      Ce este Cardul european pentru dizabilitate?

      Documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber, în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene participante la proiect.

      Pentru ce se utilizează ?

      -pentru accesul gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber.

      -beneficiile se acordă în mod diferit pentru fiecare din cele 7 state membre ale Uniunii Europene participante la proiect.

      Care sunt țările UE care recunosc cardul?

      1. Slovenia

      2. Cipru

      3. Belgia

      4. Italia

      5. Estonia

      6. Finlanda

      7. Malta

      Cui mă adresez pentru obținerea cardului?

      Persoanele îndreptățite (persoana adultă cu handicap sau în cazul minorului reprezentantul legal al acestuia) vor depune în scris la Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale (Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 37) sau electronic la adresa de email office@dgaspcdolj.ro o cerere însoțită de o fotografie tip buletin (3 x 4 cm) și de datele de contact (telefon fix sau mobil, adresa e-mail). În cazul în care se va opta pentru varianta de transmitere a fotografiei în format electronic, se vor păstra aceleaşi dimensiuni ale fotografiei.

      Programul de lucru cu publicul al Serviciului Evidență și Plată Prestații Sociale este de luni până joi, între orele 09.00 – 13.00.

      Dacă doresc să aflu mai multe informații cui mă adresez?

      Informații suplimentare se pot obține de pe website-ul proiectului www.dizab.eurocard.gov.ro, secțiunea Întrebări frecvente sau la adresa de email carddizabilitate@anpd.gov.ro.

     

     

      Prestatii sociale

     

      Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă din oficiu în toate cazurile pentru persoanele deţinătoare de certificat de încadrare în grad de handicap care se află în plată în evidenţa instituţiei, pe perioada valabilităţii documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, sau la cerere, pentru persoanele care-şi depun pentru prima dată dosarul, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

      În termen de 48 de ore de la ridicarea certificatului de încadrare în grad de handicap de la Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, persoana cu handicap/reprezentantul legal se adresează Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, în vederea acordării prestaţiilor sociale.

      Documente necesare PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP în vederea întocmirii dosarului de acordare prestaţii sociale, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006, republicată:

      1.Dosar cu şină – completat cu nume, prenume şi adresa persoanei cu handicap;

      2.Cerere şi angajament (click aici) – completate cu datele personale ale persoanei cu handicap;

      3.Act de identitate (original şi copie) al persoanei cu handicap;

      4.Certificat de încadrare în grad de handicap (original);

      5.Decizie de pensie de la Casa Judeţeană de Pensii (copie şi original);

      6. Cupon de pensie (original);

      7.Declaraţie pe propria răspundere a persoanei cu handicap cu privire la veniturile pe care le realizează (salariu, pensie de invaliditate, pensie la limită de vârstă, pensie de urmaş, ajutor social) (click aici);

      8.Adeverinţă salariat (pentru persoanele salariate) valabilă la DGASPC Dolj.

      Data intrării în drepturi este luna următoare de la data depunerii şi înregistrării dosarului.

      Documentele se depun la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 37.

      Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 13.00.

      Documente necesare în vederea întocmirii dosarului de acordare prestaţii sociale COPILULUI CU HANDICAP, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006, republicată:

      1.Dosar cu şină;

      2.Cerere şi angajament -completate cu datele personale ale reprezentantului legal;

      3.Certificat de încadrare în grad de handicap;

      4.Hotărâre de încadrare în grad de handicap;

      5.Certificat de naştere copil (copie şi original);

      6.Carte de identitate copil (unde este cazul - copie şi original);

      7.Carte de identitate părinţi (copie şi original);

      8.Anchetă socială (original);

      9.Cupon roşu;

      10.Adeverinţă grădiniţă/şcoală (unde este cazul);

      11.Declaraţie de la notar pentru copiii neşcolarizaţi (unde este cazul);

      12.Sentinţă civilă pronunţată de Tribunal pentru copiii aflaţi în plasament;

      13.Sentinţă civilă de divorţ (unde este cazul).

      Data intrării în drepturi este luna următoare de la data depunerii şi înregistrării dosarului.

      Documentele se depun la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 38.

      Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 13.00.

     

      Credite acordate conf. Legii 448/2006

     

      Conform art.27, alin. 1 din Legea nr.448/2006, republicată, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

      Beneficiază de prevederile art. 27, alin.(1) şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.

      Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 sunt reglementate de H.G. nr.268/2007 cu modificările şi completările prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.89/2010.

      a) La achiziţionarea unui singur autovehicul

      Potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.89/2010:

      1.Pentru a beneficia de prevederile art.27 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj şi depune la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale următoarele documente:

      a. cerere(ANEXA 1 A);

      b. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grd de handicap;

      c. copie de pe documentul de identitate;

      d. declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art.27 din lege (pentru autovehicul-ANEXA 2A).

      e. declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că persoane cu handicap, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale orice modificare privind încadrarea în grad de handicap precum şi orice altă modificare de natură să împiedice derularea contractului privind angajamentul de plată a dobânzii(ANEXA 3);

      f.declaraţie de utilizare a creditului, doar în scopul adaptării locuinţei conform nevoilor individuale de acces (ANEXA 3B);

      g. dosar cu şină.

      În cazul în care persoana cu handicap este reprezentată prin curator sau tutore, sunt necesare, suplimentar şi urmatoarele documente:

      h. dispoziţie de curatelă/tutelă;

      i. copie de pe documentul de identitate al curatorului/tutorelui.

      2. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va asigura înregistrarea cererii în Registrul Intrări-Ieşiri al DGASPC Dolj. Ulterior, cererea împreună cu documentele anexă, vor fi înregistrate la Serviciul Evidenţă si Plată Prestaţii Sociale sub număr dosar, într-un registru special.

      3. În urma analizării documentelor depuse de către solicitant, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale eliberează solicitantului adeverinţă referitoare la acordul plăţii dobânzii, care va fi semnată de către Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

      4. După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat/curatorul/tutorele se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

      5. După ce persoana cu handicap a obţinut acceptul de creditare din partea unităţii bancare în vederea încheierii contractului privind angajamentul de plată a dobânzii suportată din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul se va prezenta la sediul Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, cu următoarele documente:

      contractul perfectat între solicitant şi banca respectivă;

      graficul de rambursare;

      factura finală a autovehiculului achiziţionat sau copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare (maşină second-hand) în vederea justificării sumei creditate.

      6. În urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare şi prezentării documentelor enumerate anterior, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va redacta în două exemplare contractul privind angajamentul de plată a dobânzii, între beneficiarul de credit şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

      7. După semnarea contractului de către beneficiarul de credit, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va semna acest contract şi îl va înainta pentru viza de legalitate la Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, Strategii şi Contractare Servicii Sociale, viza Directorului General Adjunct Economic şi semnarea de către Directorul General al DGASPC Dolj, iar celălalt exemplar se va arhiva în dosarul acestuia existent la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale.

      8. Contractul privind angajamentul de plată al dobânzii va fi încheiat pe perioada anului bugetar în curs, potrivit Legii nr.500/2000 şi va fi prelungit prin act adiţional.

      9. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va înainta la Serviciul Economic şi Financiar-Contabil o copie a contractului privind angajamentul de plată al dobânzii şi o copie a graficului de rambursare.

      10. Serviciul Economic şi Financiar-Contabil va întreprinde demersurile necesare de efectuare a plăţii dobânzii în conformitate cu prevederile contractului şi a graficului de rambursare.

      11. Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligaţia să depună lunar, la Serviciul Economic şi Financiar-Contabil dovada efectuării plăţii ratelor la data scadentă a creditului (extras de cont lunar) precum şi graficul de rambursare al creditului ori de câte ori acesta suportă modificări. (Plăţile se efectuează în baza ultimului grafic de rambursare depus).

      12. Pentru încheierea actului adiţional, cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea contractului, beneficiarul creditului, va prezenta la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale următoarele documente:

      a) Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice;

      b)Documentul care atestă încadrarea în grd de handicap;

      c)Copie a actului de identitate;

      d) Extras de cont;

      e) Grafic de rambursare.

      13. La încheierea Actului adiţional, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va urma aceeaşi procedură ca la încheierea contractului privind angajamentul de plată al dobânzii.

      14. În situaţia în care, persoana cu handicap, beneficiară a creditului, înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

      15. Serviciul Economic şi Financiar-Contabil are obligaţia de a comunica Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale orice situaţie de încetare a demersului contractual.

      16. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are obligaţia de a arhiva în dosarul beneficiarului dovada încetării demersului contractual şi de a-l clasa.

      17. În situaţia în care, beneficiarul îşi schimbă domiciliul în alt judeţ, acesta se va adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, printr-o cerere motivată, prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, acesta din urmă având obligaţia de a comunica Serviciului Economic şi Financiar-Contabil încetarea derulării contractului. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va transmite dosarul original şi complet al beneficiarului către DGASPC-ul din raza noului domiciliu al beneficiarului cu obligaţia de păstrare în copie a tuturor documentelor transmise.

      18. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are obligaţia de a comunica Serviciului Economic şi Financiar-Contabil orice modificare privind încadrarea în grad de handicap, privind actele de stare civilă ale beneficiarului de credit, precum şi orice altă situaţie de natură să conducă la încetarea derulării contractului privind angajamentul de plată al dobânzii.

      Listă tipizate necesare pentru obţinerea adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii la achiziţionarea unui singur autovehicul

      Anexa 1A - Cerere de eliberare adeverinţă referitoare la plata dobânzii unui credit bancar pentru achiziţionarea unui autovehicul.

      Anexa 2A - Declaraţia de îndeplinire a condiţiilor articolului 27 din Legea 448/2006, republicată ( pentru autovehicul).

      Anexa 3 - Declaraţia de informare referitoare la faptul că persoana cu handicap, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Dolj, prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, orice modificare privind încadrarea în grad de handicap precum şi orice altă modificare de natură să împiedice derularea contractului privind angajamentul de plată a dobânzii.

      Anexa 3B - Declaraţie de utilizare a creditului, doar în scopul adaptării locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

      b. La adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces

      Potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.89/2010.

      Pentru a beneficia de prevederile art.27 din Lege, persoana cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj şi depune la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale următoarele documente:

      cerere ( ANEXA 1B);

      copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

      copie de pe documentul de identitate;

      declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art. 27 din lege ( pentru adaptarea locuinţei conform nevoilor de acces – ANEXA 2B);

      declaraţie pe proprie răspundere referitoare la faptul că persoana cu handicap, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, orice modificare privind încadrarea în grad de handicap precum şi orice altă modificare de natură să împiedice derularea contractului privind angajamentul de plată a dobânzii ( ANEXA 3);

      declaraţie de utilizare a creditului, doar în scopul adaptării locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

      dosar cu şină.

      În cazul în care o persoană cu handicap este reprezentată prin curator sau tuture, sunt necesare, suplimentar şi următoarele documente:

      h. dispoziţie de curatelă/tutelă;

      i. copie de pe documentul de identitate al curatorului/tutorelui.

     

      1. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va asigura înregistrarea cererii în Registrul Intrări-Ieşiri al DGASPC Dolj. Ulterior, cererea împreună cu documentele anexe vor fi înregistrate sub număr dosar la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale într-un registru special.

      2. În urma analizării documentelor depuse de către solicitant, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale eliberează solicitantului Adeverinţa referitoare la acordul plăţii dobânzii, care va fi semnată de către Directorul General al DGASPC Dolj.

      3. După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat, curatorul/tutorele se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

      4. După ce persoana cu handicap a obţinut acceptul de creditare din partea unităţii bancare, în vederea încheierii contractului privind angajamentul de plată a dobânzii, suportată din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va prezenta la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, un proiect de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, împreună cu devizul proiectului. Proiectul trebuie să fie realizat şi avizat de către o persoană autorizată în domeniu.

      Este necesar ca proiectantul să prezinte o declaraţie pe propria răspundere conform căreia proiectul respectă normativul.

      5. În urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare şi prezentării documentelor enumerate anterior, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va redacta în două exemplare contractul privind angajamentul de plată a dobânzii, între beneficiarul de credit şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

      6. După semnarea contractului de către beneficiarul de credit, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va semna acest contract şi îl va înainta pentru viza de legalitate la Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, vizat de Directorul General Adjunct Economic şi semnat de către Directorul General al DGASPC Dolj. Un exemplar al contractului se va înainta beneficiarului, iar celălalt exemplar se va arhiva în dosarul beneficiarului existent la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale.

      7. Contractul privind angajamentul de plată al dobânzii va fi încheiat pe perioada anului bugetar în curs, potrivit Legii nr. 500/2000 şi va fi prelungit prin act adiţional. Va fi înaintat la Serviciul Economic şi Financiar-Contabil.

      8. Se va înainta Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale o copie a contractului privind angajamentul de plată a dobânzii şi o copie a graficului de rambursare.

      9. Serviciul Economic şi Financiar-Contabil va întreprinde demersurile necesare de efectuare a plăţii dobânzii în conformitate cu prevederile contractului şi a graficului de rambursare.

      10. Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligaţia să depună lunar la Serviciul Economic şi Financiar-Contabil, dovada efectuării plăţii ratelor la data scadentă a creditului (extras de cont lunar) precum şi graficul de rambursare a creditului ori de câte ori acesta suportă modificări. (Plăţile se efectuează în baza ultimului grafic de rambursare depus).

      11. Pentru încheierea actului adiţional, cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea contractului, beneficiarul creditului va prezenta la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale următoarele documente:

      a) Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice;

      b) Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap:

      c) Copie a actului de identitate;

      d) Extras de cont;

      e) Grafic de rambursare.

      12. La încheierea Actului adiţional, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va urma aceeaşi procedură ca la încheierea contractului privind angajamentul de plată al dobânzii.

      13. În situaţia în care persoana cu handicap, beneficiară a creditului, înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

      14. Serviciul Economic şi Financiar-Contabil are obligaţia de a comunica Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale orice situaţie de încetare a demersului contractual.

      15. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are obligaţia de a arhiva în dosarul beneficiarului dovada încetării demersului contractual şi de a-l clasa.

      16. În situaţia în care beneficiarul îşi schimbă domiciliul în alt judeţ, acesta se va adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, printr-o cerere motivată, prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, acesta din urmă având obligaţia de a comunica Serviciului Economic şi Financiar-Contabil încetarea derulării contractului. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va transmite dosarul în original şi completat al beneficiarului, către DGASPC-ul din raza noului domiciliu al beneficiarului, cu obligaţia păstrării în copie a tuturor documentelor transmise.

      17. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are obligaţia de a comunica Serviciului Economic şi Financiar-Contabil orice modificare privind încadrarea în grad de handicap, privind actele de stare civilă ale beneficiarului de credit precum şi orice altă situaţie de natură să conducă la încetarea derulării contractului privind angajamentul de plată al dobânzii.

      Listă tipizate pentru obţinerea adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii la adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces

      Anexa 1B -Cerere de eliberare adeverinţă referitoare la plata dobânzii unui credit bancar pentru adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

      Anexa 2B -Declaraţie de îndeplinire a condiţiilor articolului 27 din Legea 448/2006 republicată (pentru locuinţe).

      Anexa 3 -Declaraţie de informare referitoare la faptul că persoana cu handicap, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale orice modificare privind încadrarea în grad de handicap precum şi orice altă modificare de natură să împiedice derularea contractului privind angajamentul de plată a dobânzii.

      Anexa 3B -Declaraţie de utilizare a creditului, doar în scopul adaptării locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

      Date de contact Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale:

      Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 38

      Şef Serviciu: Buldur Nicoleta

      Telefon: 0251/407.032

      Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 13.00.

     

      Roviniete

      Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

      Sumele aferente dreptului prevăzut la art. 27 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

      Documente necesare:

      1.Pentru rovinietele solicitate pentru autoturismele deţinute de persoanele cu handicap şi adaptate handicapului :

      - Cererea persoanei cu handicap, deţinătoare de autoturism, adaptat handicapului (Anexa1- click aici);

      - Certificatul de înmatriculare;

      - Cartea de identitate a autoturismului din care să reiasă că acesta este adaptat handicapului;

      - Copie a actului de identitate a persoanei cu handicap;

      - Permis de conducere;

      - Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (certificatul de handicap).

      2. Pentru autoturismele deţinute de persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap:

      - Cererea persoanei care are în îngrijire o persoană cu handicap (Anexa2 - click aici);

      - Ancheta socială în care se va înscrie în mod obligatoriu calitatea de îngrijitor;

      - Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap a persoanei pe care o are în îngrijire – (certificatul de handicap);

      - Copie a actului de identitate a îngrijitorului;

      - Permisul de conducere al deţinătorului de autoturism;

      - Certificatul de înmatriculare al autoturismului, deţinut de îngrijitorul persoanei cu handicap;

      - Cartea de identitate a autoturismului.

      Documentele se depun la sediul DGASPC Dolj - Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 38.

      Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 13.00.

» Cerere Pentru Acordarea Cardului European Pentru Dizabilitate -
» Credite acordate conf. Legii 448-2006 anexa-A -
» Credite acordate conf. Legii 448-2006 anexa-B -
» Roviniete Anexa1 -
» Roviniete Anexa2 -
» Cerere Si Angajament Adulti -
» Cerere Si Angajament Copii -
» Declaratie Adulti -