PRIMARIA COMUNEI DANETI

Judetul Dolj

ANGAJARI > ANUNT CONCURS PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR PUBLIC AL COMUNEI DANETI

» Inapoi

ANUNT CONCURS PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR PUBLIC AL COMUNEI DANETI

PRIMĂRIA COMUNEI DANEȚI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcţiei contractuale de conducere, vacante, şi anume: - administrator public al comunei Daneti, judetul Dolj; Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu. Condiţiile de desfăşurare a concursului: - Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, - Data, ora şi locul organizării probei scrise: 02.05.2017 ora 10.00, Sala de şedinţe a Primăriei comunei Daneți. - Data, ora şi locul organizării interviului: 04.05.2017 ora 10.00, Sala de şedinţe a Primăriei comunei Daneți. Condiţiile de participare la concurs: - pentru functia contractuala de conducere vacanta de administrator public al comunei Daneti , pot candida, absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform H.G. 580/2014, care au o vechime de minim 8 ani in functii de conducere si minim 12 ani in specialitatea studiilor absolvite. Poate ocupa funcţia de administrator public orice persoană care: - are cetăţenia română şi domiciliul în România; - cunoaşte limba română, scris şi vorbit; - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - are capacitate deplină de exerciţiu; - are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de adeverinţă medicală, eliberată de medical de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public; - nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; - are studii superioare de lungă durată; - sa aiba minim 8 ani vechime in functii de conducere si minim 12 ani vechime in specialitatea studiilor absolvite; - are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare, de coordonare, de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, excelentă comunicare orală şi scrisă, capacitate de observaţie, capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consilier şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, precum şi gestionarea eficientă a resurselor allocate, creativitate şi spirit de iniţiativă; - are abilităţi de negociere şi mediere, capacitate de convingere, autocontrol, capacitate de a lua decizii; Bibliografie pentru concurs: 1. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată; 2. Legea nr.554/2004 actualizată privind contenciosul administrativ; 3. Legea nr. 52/2003 actualizată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 4. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată; 5. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*) privind bunurile proprietate publică**) Informatii suplimentare se pot obtine la numar telefon 0251/377001